پرش لینک ها

نرم افزار مديريت جلسات و پيگيري مصوبات سازمان، شرکت، شورا، کميسيون، هيئت مديره

از طريق اين نرم افزار تمام جلسات سازمان و شرکت خود را اعم از جلسات کميسيون معاملات، جلسات هيئت مديره، جلسات شورا ….  را مديريت کنيد

با داشتن تقويم کاري در سامانه، قابليت تنظيم يادآور درکارتابل کاربران فراهم ميگردد 

بدين صورت که درخواست هايي که در جلسه قرار هست، بررسي شود در اين سامانه ثبت و پس از تعريف گردش کار و ارجاع آن جهت بررسي در صورت  تاييد در جلسه مطرح ميگردد، سپس با  تعريف روز جلسه  و با انتخاب موضوعات جلسه آنرا به اطلاع اعضاء مي رساند و در روز جلسه موارد بر اساس اولويتهاي از قبل مشخص شده  در دستور کار قرار ميگيرد  و سپس مصوبات آن در سامانه  ثبت ميگردد و در نهايت قابليت خروجي و ايجاد صورتجلسات را هم فراهم ميگردد