توزيع نيروي برق جنوب کرمان

شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان به منظور توزيع و تحويل نيروي برق مطمئن به مشترکين اعم از خانگي ، عمومي ، صنعتي ، کشاورزي و ساير موارد فعاليت خود را آغاز نمود . اين شرکت با قانون استقلال شرکتهاي توزيع در آبان ماه سال ۱۳۸۶ از برق منطقه اي کرمان مستقل و به عنوان شرکت زيرمجموعه توانير و وابسته به وزارت نيرو فعاليت دارد .حوزه عمليات اين شرکت شامل ۱۶ مديريت برق شهرستان هاي : سيرجان ، بم ، جيرفت ، بافت ، بردسير ، کهنوج ، منوجان ، عنبرآباد ، رودبارجنوب ، ريگان و قلعه گنج، رابر ، ارزوئيه ، نرماشير ، فهرج و فارياب ميباشد و همچنين ۵ معاونت و۱۹ امور و دفتر بصورت حوزه ستادي شرکت در کرمان زير نظر هيأت مديره و مديرعامل ، اداره امور شرکت را بعهده دارند

شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان به منظور توزيع و تحويل نيروي برق مطمئن به مشترکين اعم از خانگي ، عمومي ، صنعتي ، کشاورزي و ساير موارد فعاليت خود را آغاز نمود . اين شرکت با قانون استقلال شرکتهاي توزيع در آبان ماه سال ۱۳۸۶ از برق منطقه اي کرمان مستقل و به عنوان شرکت زيرمجموعه توانير و وابسته به وزارت نيرو فعاليت دارد .
حوزه عمليات اين شرکت شامل ۱۶ مديريت برق شهرستان هاي : سيرجان ، بم ، جيرفت ، بافت ، بردسير ، کهنوج ، منوجان ، عنبرآباد ، رودبارجنوب ، ريگان و قلعه گنج، رابر ، ارزوئيه ، نرماشير ، فهرج و فارياب ميباشد و همچنين ۵ معاونت و۱۹ امور و دفتر بصورت حوزه ستادي شرکت در کرمان زير نظر هيأت مديره و مديرعامل ، اداره امور شرکت را بعهده دارند