راه اندازي سامانه انتخاب مشاور سام

کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به همکاري شرکت دفراز نسبت به راه اندازي سامانه انتخاب مشاوران اقدام نموده است.

شرح خبر

سامانه انتخاب مشاور سام با ايجاد شفافيت در بازار طرح هاي بانکي امکان انتخاب مشاور داراي صلاحيت را براي متقاضيان تسهيلات بانکي فراهم مي سازد. اين سامانه با بکارگيري داده هاي موجود در ديگر سامانه هاي کانون اعتباري و سرمايه گذاري بانکي امکان انتخابي بر اساس آگاهي را براي متقاضي طرح فراهم مي سازد.