سيستم مديريت درخواست خريد کالا و خدمات

هدفمندي اصلي اين سيستم مديريت درخواست هاي کالا است که ممکن است از بخش هاي اجرايي مختلف سازمان ارسال گردد در اين سيستم درخواست هاي کالا با موجودي انبار چک و در صورت عدم موجودي به در خواست خريد منجر مي گردد . همچنين اين سيستم توانايي تجميع درخواست هاي خريد را دارا مي باشد تا با تجميع نمودن چندين درخواست کالا در يک سفارش هزينه تمام شده براي سازمان را کاهش دهد و در نهايت سيستم امکان ايجاد معامله در سيستم مديريت معاملات از روي سفارش هاي تاييد شده را دارا مي باشد. 


 • ايجاد روال هاي تاييد درخواست متناسب با آئين نامه سازمان
 • ارتباط با سيستم انبار جهت خوانش کدينگ انبار
 • ايجاد دسترسي به کاربران انبار
 • تهيه فرم هاي درخواست کالا، درخواست خريد و درخواست خدمات و امضاي الکترونيکي فرم ها متناسب با تاييدات
 • امکان مشاهده وضعيت درخواست توسط متقاضي بدون نياز به تماس با واحد انبار يا تدارکات
 • امکان گزارش گيري از ميزان درخواست هر کالا در دوره هاي زماني ماهيانه و ساليانه
 • امکان گزارشگيري از ميانگين زمان هر درخواست
 • امکان گزارشگيري از عملکرد پرسنل سازمان در هر درخواست


امکانات سيستم

 • امکان ثبت و مديريت درخواست هاي کالا
 • استفاده و هماهنگي با کدينگ انبار
 • امکان چک نمودن موجودي انبار (در صورت برقراري ارتباط با سيستم انبار)
 • ايجاد و مديريت در خواست هاي خريد
 • گردش کار
 • سفارش سازي و تجميع درخواست هاي خريد
 • ايجاد خودکار معامله در سيستم معاملات


پيوند هاي مرتبط