شرکت توزيع نيروي برق غرب مازندران

شرکت توزيع نيروي برق غرب مازندران با محور قرار دادن دست يابي به رضايت متقاضيان و مشترکين خدمات صنعت برق در حوزه فعاليت ، تلاش مي نمايد تا در سايه حمايت و مشارکت کارکنان صديق خود به اين مهم دست يابد.در اين راستا سازمان چشم به حمايت و مشارکت منابع انساني توانمند خود ، دوخته است تا بتوانند با خلق تنوع ، تفاوت و مزيت چرخهاي پرشتاب سازمان را به سوي موفقيت هاي بزرگ هدايت نمايند.

شرکت توزيع نيروي برق غرب مازندران با محور قرار دادن دست يابي به رضايت متقاضيان و مشترکين خدمات صنعت برق در حوزه فعاليت ، تلاش مي نمايد تا در سايه حمايت و مشارکت کارکنان صديق خود به اين مهم دست يابد.در اين راستا سازمان چشم به حمايت و مشارکت منابع انساني توانمند خود ، دوخته است تا بتوانند با خلق تنوع ، تفاوت و مزيت چرخهاي پرشتاب سازمان را به سوي موفقيت هاي بزرگ هدايت نمايند.